Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In onderliggende algemene voorwaarden wordt aan onderstaande termen de navolgende betekenis gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.

Serverenophout.nl: De onderneming met de handelsnaam ‘Serverenophout.nl’, statutair gevestigd te (6961 JM) Eerbeek aan het adres Papiermakerserf 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder naam ‘Bouwman & Bouwman’ onder nummer 76332802, bereikbaar via info@serverenophout.nl of (telefoonnummer);
Consument:een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- , handels-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Duurzame gegevensdrager: Ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de wettelijke bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (zie ook: wettelijke bedenktijd);
Overeenkomst: Iedere verbintenis die tussen Serverenophout.nl en consument tot stand komt tot levering van producten;
Overeenkomst op afstand:Het sluiten van een overeenkomst tussen consument en Serverenophout.nl waarbij gebruik wordt gemaakt van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en waarbij partijen, ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internet en telefoon.
Wettelijke bedenktijd: De tijd waarbinnen een consument conform artikel 6:230o van het burgerlijk wetboek een rechtsgeldig beroep kan doen op ontbinding van een overeenkomst (zie ook: herroepingsrecht).

Artikel 2, Toepasselijkheid

Lid 1: Onderliggende voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Serverenophout.nl en de consument. Onderliggende voorwaarden zijn tevens van toepassing op de uitvoering van een overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling via de webshop van Serverenophout.nl dan wel door ondertekening en/of accorderen van een schriftelijke overeenkomst verklaart consument zich akkoord met de toepasselijkheid van onderliggende voorwaarden.


Lid 2: Alvorens een overeenkomst tussen Serverenophout.nl en consument wordt gesloten, zal Serverenophout.nl de tekst van onderliggende voorwaarden aan de consument beschikbaar stellen. Wanneer dit niet mogelijk is dan zal Serverenophout.nl, vóór het sluiten van de overeenkomst, aan consument melden dat zij de algemene voorwaarden kan inzien, al dan niet elektronisch, en dat deze op verzoek van consument kosteloos worden toegezonden.


Lid 3: Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3, Aanbod

Lid 1: Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt door Serverenophout.nl.


Lid 2: Het aanbod van Serverenophout.nl bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en voor de consument zal hieruit duidelijk worden wat de rechten en verplichtingen zijn indien een aanbod wordt geaccepteerd. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en afbeeldingen die gebruikt worden zullen zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten weergeven.

Lid 3: Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Serverenophout.nl niet.

 

Artikel 4, Overeenkomst

Lid 1: De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


Lid 2: Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal Serverenophout.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Serverenophout.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


Lid 3: Bij een overeenkomst die elektronisch tot stand komt zal Serverenophout.nl zorgdragen voor een veilige overdracht van data en een veilige manier van betalen voor de consument via een beveiligde web omgeving.


Lid 4: Serverenophout.nl kan zich, alvorens de overeenkomst tot stand komt, op de hoogte stellen van het feit of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Serverenophout.nl goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Lid 5: Serverenophout.nl zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

b) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

c) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

d)indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 5, Prijs

Lid 1: Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


Lid 2: In afwijking van het vorige lid kan Serverenophout.nl producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Serverenophout.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.


Lid 3: De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

 

Artikel 6, Nakoming overeenkomst en extra garantie

Lid 1: Serverenophout.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Serverenophout.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


Lid 2: De door Serverenophout.nl geleverde producten zijn natuurproducten. De producten kunnen hierdoor gaan ‘werken’. Een afwijking van 3 % van de overeengekomen afmetingen zal hierdoor als acceptabel worden gezien.


Lid 3: Een door Serverenophout.nl verstrekte extra garantie beperkt de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Serverenophout.nl kan doen gelden niet indien Serverenophout.nl is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Lid 4: Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Serverenophout.nl, waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 7, Levering en uitvoering

Lid 1: Serverenophout.nl zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.


Lid 2: Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Serverenophout.nl kenbaar heeft gemaakt.


Lid 3: Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Serverenophout.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Lid 4: Na ontbinding conform het vorige lid zal Serverenophout.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen.


Lid 5: Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Serverenophout.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Serverenophout.nl bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 8, Betaling

Lid 1: Betalingen bij verkoop op afstand geschieden direct tenzij anders wordt overeengekomen. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.


Lid 2: Bij de verkoop van producten aan consumenten mag Serverenophout.nl de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Lid 3: De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Serverenophout.nl te melden.


Lid 4: Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Serverenophout.nl is gewezen op de te late betaling en Serverenophout.nl de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Serverenophout.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen:


– 15% over openstaande bedragen tot € 2.500;

– 10% over de daaropvolgende € 2.500;

– en 5% over de volgende € 5.000;


met een minimum van € 40,-.

 

Artikel 9, Herroepingsrecht

Lid 1: De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Serverenophout.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


Lid 2: De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Serverenophout.nl mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

Artikel 10, Verplichtingen consument tijdens bedenktijd

Lid 1: Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.


Lid 2: De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die niet overeenkomstig lid 1 van dit artikel is.

 

Artikel 11, Uitoefening herroepingsrecht en kosten

Lid 1: Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Serverenophout.nl.


Lid 2: Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Serverenophout.nl.


Lid 3: De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien (redelijkerwijs) mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Serverenophout.nl verstrekte instructies.


Lid 4: Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.


Lid 5: De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Lid 6: Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 12, Verplichtingen Serverenophout.nl bij herroeping

Lid 1: Als Serverenophout.nl de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

Lid 2: Serverenophout.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Serverenophout.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Serverenophout.nl mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.


Lid 3: Serverenophout.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Lid 4: Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, zal Serverenophout.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terugbetalen.

 

Artikel 13, Uitsluiting herroepingsrecht

Serverenophout.nl kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht indien dit uitdrukkelijk is vermeld voor het aangaan van de overeenkomst:

a. Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Serverenophout.nl geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Hieronder vallen in ieder geval ook gegrafeerde of speciaal op maat gemaakte producten.

c. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 14, Klachtenregeling

Lid 1: Serverenophout.nl behandelt klachten overeenkomstig de in dit artikel genoemde klachtenprocedure.


Lid 2: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Serverenophout.nl.


Lid 3: Bij Serverenophout.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Serverenophout.nl binnen de termijn van 14 dagen een bericht van ontvangst versturen met daarin een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15, Geschillen

Lid 1: Op overeenkomsten tussen Serverenophout.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.


Lid 2: In geval van geschillen tussen partijen met betrekking tot de overeenkomst of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.


Lid 3: Indien het onmogelijk is gebleken om een geschil in der minne te schikken zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Lid 4: Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

 

Artikel 16, Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Versie 1, april 2020